داروخانه

با توجه به شبانه روزی بودن مرکز و نیاز مراجعین جهت تامین دارو در طی مراجعه به مرکز و از طرفی نیاز ساکنین این منطقه اقدام به احداث داروخانه در این مرکز گردید. که علاوه برفراهم نمودن داروهای نسخه شده پزشکان در بخش تهیه داروهای تک نسخه ای و ارائه محصولات بهداشتی و آرایشی فعال می باشد.

با پزشکان ما آشنا شوید

X